با توجه به آغاز فرآیند تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای دوره تابستانی مدرسه و لزوم اطلاع از نظرات و پیشنهادات طلاب محترم به جهت هر چه بهتر برگزار شدن برنامه و شرکت حداکثری آنان (بنابر رویه همیشگی مدرسه) از طلاب محترم تقاضا می‌شود در اسرع وقت در نظر سنجی مرتبط شرکت کنند.

rahbar

آشنایی و کمک به کانون حضرت رسول صلی الله علیه و آله