کد درس عنوان استاد نماینده ساعت نوع مکان
۳۴۸ دوره موسسه مفتاح جمعی از اساتید موسسه مفتاح عرفایی محمد حسین ۷ آموزش ۳۱۴
۳۴۹ دوره موسسه مفتاح جمعی از اساتید موسسه مفتاح عرفایی محمد حسین ۸ آموزش ۳۱۴
۳۸۲ جمع بندی لمعه یوسف غلامی شورگشتی محمد باقر ۸ آموزش ۳۱۷/۲
۳۵۴ تعادل و تراجیح رسائل محمد رضا فاتح جهانشاهی احمد رضا ۹ آموزش ۳۱۷/۱
۳۵۶ نواهی کفایه مهدی معتمدی فنایی امیر ۹ آموزش ۳۱۳/۳
۳۶۰ نواهی کفایه محمود الهی حسن پور مهدی ۹ آموزش ۳۱۴
۳۶۲ اقل و اکثر رسائل روح الله شعبانی عابدی حسین ۹ آموزش ۳۱۳/۱
۳۶۷ فلسفه فقه سید فرید الدین حاجی سید جوادی پارسازاده محمد صالح ۹ آموزش ۳۱۵
۳۷۵ دوره رسائل مهدی رهنما میرعظیمی سید مهدی ۹ آموزش ۳۱۶
۳۸۱ ریاض المسائل سید طاهر غفاری شورگشتی محمد باقر ۹ آموزش ۳۱۷/۲
۳۵۸ نواهی کفایه محمد رضا فاتح حسن زاده محمد ۱۰ آموزش ۳۱۵
۳۶۱ نواهی کفایه محمود الهی حسن پور مهدی ۱۰ آموزش ۳۱۴
۳۶۵ پاسخ به شبهات صادقی عرفایی محمد حسین ۱۰ آموزش ۳۱۱
۳۷۰ حدیث احمد رضا امینی حاج عبدالعلی محمد ۱۰ آموزش ۳۱۷/۱
۳۷۶ دوره رسائل مهدی رهنما میرعظیمی سید مهدی ۱۰ آموزش ۳۱۶
۳۷۸ اقل و اکثر رسائل جواد محمودیان عابدی حسین ۱۰ راهنما ۳۱۳/۱
۳۵۵ تعادل و تراجیح رسائل محمد رضا فاتح جهانشاهی احمد رضا ۱۱ آموزش ۳۱۷/۱
۳۵۷ نواهی کفایه مهدی معتمدی فنایی امیر ۱۱ آموزش ۳۱۳/۳
۳۶۳ اقل و اکثر رسائل روح الله شعبانی عابدی حسین ۱۱ آموزش ۳۱۳/۱
۳۷۲ نواهی کفایه محمد صادق احمدی حسن زاده محمد ۱۱ راهنما ۳۱۱
۳۸۳ جمع بندی اصول علامه مظفر مهدی رهنما شورگشتی محمد باقر ۱۱ آموزش ۳۱۲
۳۵۹ نواهی کفایه محمد رضا فاتح حسن زاده محمد ۱۲ آموزش ۳۱۵
۳۷۱ تعادل و تراجیح رسائل روح الله شعبانی جهانشاهی احمد رضا ۱۲ راهنما ۳۱۴
۳۷۷ دوره رسائل مهدی رهنما میرعظیمی سید مهدی ۱۲ آموزش ۳۱۶

rahbar

آشنایی و کمک به کانون حضرت رسول صلی الله علیه و آله