مجموعه: نمونه سوالات
pdf0آزمون مشترک مراکز فقهی ۱۳۹۵داغ
pdf1آزمون مشترک مراکز فقهی ۱۳۹۶ (شرح لمعه و اصول فقه)داغ
pdf2آزمون مشترک مراکز فقهی ۱۳۹۶ (شرح لمعه و الوسیط)داغ
pdf3آزمون مشترک مراکز فقهی ۱۳۹۶ (سفیران هدایت)داغ
pdf4آزمون مشترک مراکز فقهی ۱۳۹۷ (شرح لمعه و اصول فقه)داغ
pdf5آزمون مشترک مراکز فقهی ۱۳۹۷ (شرح لمعه و الوسیط)داغ
pdf6آزمون مشترک مراکز فقهی ۱۳۹۷ (سفیران هدایت)داغ